top of page

MAE SUMMIT - Y GYNHADLEDD FLAENOROL AR GYFER POBL IFANC YNG NGHYMRU - YN ÔL YN 2024!
Mae rhaglen flaenllaw diwydiant cerddoriaeth Cymru ar gyfer pobl ifanc wedi datgelu ei chynhadledd fwyaf uchelgeisiol hyd yma! Mae Beacons Cymru wrth ei fodd i gyhoeddi dychwelyd ei chynhadledd diwydiant cerddoriaeth arloesol - SUMMIT; yn cael ei gynnal rhwng 21-23 Chwefror 2024. Mae'r digwyddiad aml-leoliad 3 diwrnod hwn yn ymestyn ar draws dinas Caerdydd ac mae'r cwbl AM DDIM.


Y llynedd, cofrestrodd dros 500 o bobl i fynychu a chymryd rhan mewn gweithdai, paneli rhyngweithiol, trafodaethau pryfoclyd, rhwydweithio diwydiant a cherddoriaeth fyw. Eleni, ar draws nifer o leoliadau cerddoriaeth eiconig yng Nghaerdydd gan gynnwys Arena Utilita Caerdydd, The Gate, Clwb Ifor Bach, Paradise Gardens, JOMEC (Prifysgol Caerdydd) a Porter’s, bydd SUMMIT yn rhoi cyfle unigryw i fynychwyr ddysgu oddi wrth y diwydiant cerddoriaeth allweddol a chysylltu ag arbenigwyr o ystod amrywiol o gefndiroedd a phrofiadau o bob rhan o’r DU.

Thema SUMMIT eleni yw ‘Edrych Ymlaen’. Mae'r thema hon wedi'i phlethu drwy gydol rhaglen SUMMIT gyda'r nod o ddarparu atebion, cynyddu optimistiaeth a rhoi cyfle i weithwyr proffesiynol ifanc ffynnu yn y diwydiant cerddoriaeth.


Mae SUMMIT yn falch iawn o gyhoeddi partneriaeth gyda FOCUS Wales a BBC Horizons, sydd wedi curadu’r rhaglen fyw ar y cyd. Bydd sioe fyw yn cynnwys rhai o gerddoriaeth newydd orau Cymru, gan gynnwys perfformiadau gan: CHROMA (Mercher 21) - a fydd yn cefnogi’r Foo Fighters eleni a’r arloeswyr Cymraeg GWCCI (Iau 22) - a fu’n trac sain ymgyrch Cwpan y Byd Tîm Rygbi Cymru. Cwblheir yr arlwy gerddoriaeth gan enillwyr gwobr Triskel, Half Happy, band byw Cypher a gyflwynir gan Larynx Entertainment a Gillie, Sir Skylrk, Medeni a Siula.Dywed Andy Jones, cyd-sylfaenydd FOCUS Wales, “Pwynt FOCUS Wales erioed fu cefnogi’r genhedlaeth nesaf o artistiaid a diwydiant ledled Cymru, a thrwy weithio mewn partneriaeth â Beacons ar eu cynhadledd SUMMIT dyma gyfle gwych arall i’r gerddoriaeth sy’n dod i’r amlwg yn Ne Cymru.”

Ychwanegodd Simon Parton o BBC Horizons ymhellach, “Yma yn Gorwelion rydym yn falch iawn o gefnogi Beacons gyda’u cynhadledd, SUMMIT. Mae cynnal cynhadledd benodol i’r diwydiant cerddoriaeth wedi’i hanelu at bobl ifanc yng Nghymru yn hollbwysig er mwyn sicrhau diddordeb a datblygiad pob gyrfa bwysig yng Nghymru.”


Bydd ein rhaglen gynhwysfawr yn cael ei datgelu yn yr wythnosau nesaf, ond rydym yn gyffrous i ddatgelu’r don gyntaf o siaradwyr ac artistiaid. Bydd ein prif sgyrsiau a gynhelir ddydd Mercher 21 Chwefror - yn cael eu cyflwyno gan addysgwr y diwydiant cerddoriaeth ac arloeswr cerddoriaeth Grime, Elijah: Close the App, Make da Ting; tra bydd dydd Iau 22 Chwefror yn croesawu Jamila Scott (Polydor / Warner Records / Tileyard / Into the Blue) i gyflwyno sesiwn 'A&R Byw'. Bydd sgyrsiau a gweithdai pellach yn ymdrin ag ystod eang o bynciau megis marchnata creadigol, timau artistiaid, rolau diwydiant, strategaethau, strategaethau iechyd meddwl a sut i ddefnyddio AI.Dywed sylfaenydd Beacons Cymru, Spike Griffiths, “Mae Summit wedi profi twf rhyfeddol o flwyddyn i flwyddyn. Yn wreiddiol fel cynhadledd ddigidol ar-lein mae wedi esblygu i fod y gynhadledd fwyaf dan arweiniad pobl ifanc yng Nghymru yn y diwydiant cerddoriaeth. Nod Summit yw ymchwilio’n ddyfnach i ddiddordebau ac anghenion y genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol ifanc yn y diwydiant cerddoriaeth.”

Deputy Minister for Arts, Sport and Tourism, Dawn Bowden "Rydym yn falch iawn o gefnogi Beacons Cymru a'u prosiectau dylanwadol o fewn y sector cerddoriaeth. Mae'r uwchgynhadledd yn amlwg yn helpu i feithrin datblygiad gweithwyr proffesiynol ifanc yng Nghymru drwy gynnig sgiliau, gwybodaeth a chyfleoedd rhwydweithio hanfodol ar ddechrau eu gyrfaoedd.'

Mae un o’r swyddogion ifanc sy’n ymwneud â dylunio a chynllunio SUMMIT, Keziah O’Hare, yn mynegi, “Mae Beacons yn darparu gofod i weithwyr proffesiynol ifanc feithrin eu syniadau, ac mae Summit yn ymgorffori’r ethos hwn. Mae’n wirioneddol foddhaol bod yn rhan o dîm sy’n hwyluso digwyddiadau fel hyn, ac rwy’n awyddus i weld cysylltiadau a gyrfaoedd newydd yn dod i’r amlwg a ysgogwyd gan Summit.”


I'r rhai sydd â diddordeb mewn mynychu SUMMIT, cofrestrwch AM DDIM: www.beacons.cymru/summit

Ariennir SUMMIT 2024 gyda balchder gan Creadigol  Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru ac Anthem Cymru.0 views

Kommentare


bottom of page