top of page

Beacons Cymru –  Rheolwr Prosiect 
(1 x Rôl Lawrydd ar gael)

Beacons Hire Landscape  (1).png

Ydy'r swydd yma yn addas i chi?

Oriau: 18.5 awr yr wythnos (hyblyg)
Ffi: £29,835 y flwyddyn (pro-rata)
Cyfnod y contract: Medi  2023 - Mawrth 2024 (6 mis i ddechrau)
Cyfnod prawf: 3 mis
Lleoliad: Gweithio o gartref neu leoliad(au) seiliedig ar ddigwyddiad (Cymru)

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 11.59yh 10th Medi 2023
Cyfweliadau: Wythnos yn dechrau: 18th Medi 2023
Dyddiad cychwyn: Wythnos yn dechrau: 25th Medi 2023

Sut i wneud cais
 

1. CV a llythyr eglurhaol* - cofiwch gynnwys rhif ffôn cyswllt, a'i anfon at hello@beacons.cymru
2. Cwblhewch y Cyfle Cyfartal - https://forms.gle/S316cGmmfXJg3GEKA

*SYLWCH: rydym hefyd yn croesawu ceisiadau mewn fformatau amgen (e.e. fideo, dec cyflwyno). Bydd y rhain yn cael eu hystyried yn gyfartal i geisiadau ysgrifenedig; anfonwch nhw at: hello@beacons.cymru

Amdanom Ni
 

Sefydliad Cymru gyfan yw Beacons sy’n ceisio grymuso’r genhedlaeth nesaf o bobl ifanc (16-25 oed) sy’n dyheu i weithio yn y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg. Yn dilyn llwyddiant prosiectau rhanbarthol – Forté Project (est. 2015) a Young Promoters Network (est. 2010) – ffurfiwyd Beacons gyda Creative Wales yn 2021. 
 
Ein gweledigaeth yw i ddarparu holl bobl ifanc Cymru gyda’r wybodaeth, y cyfleoedd, y rhwydweithiau a’r sgiliau angenrheidiol sydd eu hangen i greu gyrfaoedd cynaliadwy a modelau busnes newydd yn y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg.
 

Trosolwg Swydd
 

Rydym am recriwtio Rheolwr Prosiect llawrydd newydd sydd â diddordeb brwd iawn mewn ymuno â thîm Bannau Cymru. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol ddiddordeb yn y diwydiant cerddoriaeth ac angerdd dros rymuso eraill. Mae profiad yn y diwydiannau cerddoriaeth / creadigol yn ddymunol, ond nid yn hanfodol. Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu.

Bydd y cyfrifoldebau yn cynnwys rheoli cyfres o fentrau Beacons Cymru, cefnogi ein Swyddogion Prosiect, a helpu i gydlynu gweithdai a digwyddiadau byw.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

> Datblygu, cynllunio, rheoli a gweithredu cyfres o brosiectau Beacons Cymru.
> Mentora Swyddogion Prosiect.
> Cydgysylltu â rhanddeiliaid y diwydiant cerddoriaeth, gweithwyr proffesiynol a lleoliadau.
> Rheoli cyllidebau prosiect yn unol â'r hyn y gellir ei gyflawni.
> Arwain cyfarfodydd tîm.
> Ymgymryd â hyfforddiant perthnasol.
> Ysgrifennu adroddiadau cynnydd a gwerthuso ar gyfer prosiectau.
> Ymateb yn hyblyg i anghenion y prosiect.
> Cefnogi a chydlynu digwyddiadau allweddol ym mhortffolio Beacons Cymru.

 

Am Pwy Ydym Ni'n Edrych?
 

Byddant hefyd yn gallu dangos y canlynol:

Hanfodol:
 

> Profiad o arwain prosiectau cerddoriaeth neu gelf
> Dibynadwy ac ymroddedig
> Y gallu i weithio fel tîm
> Rhywun â diddordeb/gwybodaeth frwd o gelfyddyd a cherddoriaeth Cymru
> Profiad o weithio'n llawrydd
> Tystysgrif DBS - www.gov.uk/request-copy-criminal-record (gelli trefnu hwn wrth benodi i’r swydd)
                           
Dymunol:
 

> Profiad blaenorol yn y diwydiant cerddoriaeth
> Cysylltiadau â'r sectorau cerddoriaeth a/neu gelfyddydau a chyfryngau cyfredol
> Y gallu i siarad ac ysgrifennu yn yr iaith Gymraeg.

Mae Beacons Cymru wedi ymrwymo i Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, ac rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan unigolion sy’n cael eu tangynrychioli neu sydd wedi wynebu cael eu gwahardd o’r diwydiant celfyddydau neu gerddoriaeth. Bydd pob cais yn cael ei adolygu ar sail teilyngdod ac ni fyddwn yn eithrio ceisiadau ar sail unrhyw nodwedd warchodedig.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech drafod y rôl ymhellach, e-bostiwch: hello@beacons.cymru
 

Cam 1

CV a llythyr eglurhaol - cofiwch gynnwys rhif ffôn cyswllt, a'i anfon at hello@beacons.cymru

Cam 2

Llenwch y ffurflen Cyfle Cyfartal trwy'r botwm isod

bottom of page