top of page

CYFRES DIY

DIY ZONE

IMG_4943.jpeg

Kate Parry
Kate is a professional classical guitarist from Cardiff, graduating with a first-class honours degree from the Royal Welsh College of Music and Drama last year. During the final year of her undergrad degree she set up her own business, Kate And Her Guitar, which provides online and face-to-face guitar and ukulele lessons, and guitar performances for events and weddings. To peruse her interest in the music business, she is currently completing a Masters in Public Relations and Communications Management at Cardiff University. She will be dedicating her master’s dissertation topic to creating a post-COVID-19 public relations and communication strategy for the classical music industry. Her long-term aim is to use her skills in PR and communication to help this amazing industry not only recover but change for the better. Throughout her undergraduate degree, she dedicated her personal time to performing to large audiences in high profile venues, attending events, concert series, monthly rehearsals, and residential courses to help support young people who have a passion for music.

Mae Kate yn gitarydd clasurol proffesiynol o Gaerdydd a raddiodd o'r Coleg Cerdd a Drama Brenhinol â gradd dosbarth cyntaf llynedd. Yn ystod blwyddyn olaf ei gradd, sefydlodd ei busnes ei hun, Kate And Her Guitar, sy'n cynnig gwersi gitâr a ukelele gwyneb-i-wyneb ar-lein, a pherfformiadau i ddigwyddiadau a phriodasau. Ar hyn o bryd mae hi'n cwblhau gradd feistr mewn Cysylltiadau Cyhoeddus a Rheolaeth Cyfathrebu ym Mhrifysgol Caerdydd. Fel rhan o'i thraethawd hir, bydd hi'n creu strategaeth cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu ôl-COVID ar gyfer y diwydiant cerddoriaeth glasurol. Ei nod tymor hir yw defnyddio ei sgiliau cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus i helpu gyda adfywiad y diwydiant cerddorol a sicrhau newid er gwell ar gyfer y dyfodol.

Instagram

Screenshot 2021-03-10 at 11.50.07.png

Emily Hicks

Emily is the founder and creative director of STUDIO HICKS, a multi-disciplinary design studio that understands how to help people really connect with their audience. Founded in 2016, STUDIO HICKS have worked with companies such as UCL (University College London), GoCompare, Cardiff Metropolitan University and hundreds more. They've also worked closely with a range of artists and musicians since their startup, from re-branding the soulful duo Into The Ark in preparation for their US tour with Tom Jones, through to being the creative director for the controversial Benji Wild from Astroid Boys' album and merch launch, which will be live at some point this summer."

Emily yw sylfaenydd a chyfarwyddwraig STUDIO HICKS, stiwdio ddylunio aml-gyfrwng sy'n helpu pobl gysylltu gyda'u cynulleidfa. Sefydlwyd STUDIO HICKS yn 2016, a mae nhw wedi cyd-weithio â chwmnïau fel UCL (University College London), GoCompare, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a channoedd mwy. Mae nhw hefyd wedi gweithio'n agos â llu o artistiaid a cherddorion, o ail-frandio'r ddeuawd Into The Ark wrth baratoi at daith o amgylch UDA gyda Tom Jones, i fod yn gyfarwyddwyr creadigol lawnsiad albwm Benji Wild o Astroid Boys.

Instagram

Ellis Lloyd Jones.jpeg

Ellis Lloyd Jones

Hiya all it’s me it is! Ellis Lloyd Jones is a 23 year old Welsh TikTok/ content creator with over 160 thousand followers. Most noticeable from his ‘Welcome to Welsh TikTok’ videos or from his characters such as Helen Evans the receptionist of Hell. Ellis’ sketch’s and characters have gained him a large following and exposure. Ellis also creates bilingual content for Hansh and Bbc Sesh and will be featuring in a BBC documentary at the end of April.

Mae Ellis Lloyd Jones yn grewr TikTok / cynnwys Cymraeg 23 oed gyda dros 160 mil o ddilynwyr. Yn fwyaf amlwg o’i fideos ‘Croeso i Gymraeg TikTok’ neu o’i gymeriadau fel Helen Evans, derbynnydd Uffern. Mae braslun a chymeriadau Ellis ’wedi ennill dilyniant ac amlygiad mawr iddo. Mae Ellis hefyd yn creu cynnwys dwyieithog ar gyfer Hansh a Bbc Sesh a bydd yn ymddangos mewn rhaglen ddogfen ar y BBC ddiwedd mis Ebrill. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gweld ei fideo yn Summit y penwythnos hwn!

Instagram

Tom Howitt.jpg

Tom Howitt

Thomas Howitt is a Videographer based in Aberystwyth, West Wales. He specialises in branded and commercial video production. Thomas has his Bachelor of Arts degree in Media & Communication from Aberystwyth University - (AU - '16). Thomas has worked as a freelance Videographer for the past 4 years since graduating from AU and in that time, has worked all across the UK and internationally for clients that include the likes of BBC, S4C, NHS, Primark. Thomas is currently working with 2016 The Apprentice winner Alana Spencer on a video series documenting the journey of her business 'Ridiculously Rich By Alana' as it expands from one small cafe in Aberystwyth to multiple cafes dotted throughout the Welsh coastline. You can watch the series on the Ridiculously Rich' YouTube channel:

Mae Thomas Howitt yn fideograffydd yn Aberystwyth. Mae'n arbenigo mewn cynhyrchu fideos brandio a masnachol. Mae ganddo radd BA mewn Cyfryngau a Chyfathrebu o Brifysgol Aberystwyth, ac wedi bod yn gweithio fel fideograffydd llawrydd ers pedair mlynedd ar draws y DU ac yn rhyngwladol gyda cleientiaid fel BBC, S4C, y GIG a Primark. Ar hyn o bryd mae'n gweithio gyda enillydd The Apprentice 2016, Alana Spencer, ar fideo'n dogfennu taith ei busnes 'Ridiculously Rich By Alana' o un caffi yn Aberystwyth i sawl caffi ar draws arfordir Cymru.

Instagram

Gabriel Bernal

Gabriel is currently a Music Business student at the University of South Wales. He has been producing music for 5 years and he is planning on writing an album for his new music project 'Aequa' this summer!.

Mae Gabriel ar hyn o bryd yn fyfyriwr Busnes Cerddoriaeth ym Mhrifysgol De Cymru. Mae wedi bod yn cynhyrchu cerddoriaeth ers pum mlynedd ac wrthi'n cynllunio cyfansoddi albwm ar gyfer ei brosiect cerddorol newydd, Aequa.

Instagram

Gigs Tŷ Nain

Gigs Tŷ Nain are a crew of nine friends who came together last October to film and record a welsh-language gig which was livestreamed on YouTube and watched by over 1,300 people. The venture was started from the crew, who are all musicians, longing for gigs to return, so instead of waiting, they organised one themselves!

Criw o ffrindiau yw Gigs Tŷ Nain ddaeth at ei gilydd ym mis Hydref 2020 i recordio a ffilmio gig Gymraeg a ffrydiwyd gan dros 1,300 o bobl ar YouTube. Cychwynwyd y fenter oherwydd hiraeth y criw, sydd i gyd yn gerddorion, am gigs, felly yn hytrach na disgwyl am gig, trefnon nhw un eu hunan!

Instagram

Harry_ Ketnipz Press photo.jpg

Ketnipz

If you’ve ever been on social media, you’ll probably have seen Ketnipz, a little bean full of dreams. A character from the mind of Welsh illustrator and Instagrammer Harry Hambley, whose creation is celebrated and loved across the globe with over 2.8million followers on Instagram!

Instagram

Kyle Jones.jpg

Qye

Kyle Jones aka QYE is an innovative musical producer

Mae Kyle Jones, neu QYE, yn gynhyrchydd cerddoriaeth.

Instagram

Blankface.jpg

Blank Face

Blank Face is a musical canvas (artist), who fuses different sounds like Hip hop, trap soul, RnB, UK Grime, Pop, Afro-soul, Gospel, and would also like to explore other genres to create his own sound. His music is inspired by different emotions and vibes,

Mae Blank Face yn artist cerddorol sy'n plethu arddulliau fel hip-hop, trap, soul, grime a phop ac yn awyddus i ddefnyddio mwy o steiliau gwahanol yn y dyfodol. Mae ei gerddoriaeth yn cael ei ysbrydoli gan wahanol emosiynau a theimladau.

Instagram

Lily Beau

Beacons Junior Officer, Bilingual Singer-songwriter, A&R at One Two Many Publishing. 

Instagram

​SINEMA

CINEMA

Nannon PYST.jpg

Nannon Evans

Nannon graduated from Aberystwyth University in 2017 after studying Welsh and Theatre Studies for three years. Since then, she has worked for the promotion and marketing department at the National Eisteddfod as well as Maes B. She then went on to work as a Product and Marketing Officer for the music distribution company PYST. She is now Chief Product and Marketing Officer for PYST and AM and lives in Cardiff.

 

Graddiodd Nannon o Brifysgol Aberystwyth yn 2017 ar ôl astudio’r Gymraeg ac Astudiaethau Theatr yno am dair blynedd. Ers hynny, bu’n gweithio i adran hyrwyddo a marchnata’r Eisteddfod Genedlaethol yn ogystal â Maes B. Wedi’r cyfnod hwnnw’n gweithio i’r brifwyl, aeth ymlaen i weithio fel Swyddog Cynnyrch a Marchnata i'r cwmni dosbarthu PYST. Erbyn hyn mae’n Brif Swyddog Cynnyrch a Marchnata i PYST ac AM ac yn byw yng Nghaerdydd.

@nannonevans / Instagram

 

Sarah Morgan.jfif

Sarah Morgan

I’m Sarah Morgan and I’m a digital marketing and communications specialist with purpose. I work with charities, non-profits and businesses that have a shared vision to create a world that is more inclusive and conscious. My passion for social change and refusal to accept the status quo has steered my career journey from the very beginning. Since, it’s been my mission to use my voice and skills to generate conversations, change perspectives, and inspire positive action. I do this by creating impactful communications and PR that raises awareness of your cause, generate support and change behaviours.

Mae Sarah Morgan yn arbenigwraig mewn marchnata digidol a chyfathrebu. Mae'n gweithio gyda elusennau a busnesau sydd â gweledigaeth i greu byd sy'n fwy cydwybodol a chynhwysol. Mae ei llwybr gyrfaol wedi ei yrru gan ei hangerdd at newid cymdeithasol o'r cychwyn. Ers hynny, ei nod yw defnyddio ei llais a'i sgiliau i gychwyn sgyrsiau, newid safbwyntiau, ac ysbrydoli newid positif. Mae'n gwneud hyn trwy gysylltiadau cyhoeddus sy'n tynnu sylw at achosion ac ennyn cefnogaeth. 

@sarahmorgan_digital / Instagram

Ellie Wood.jpg

Ellie Wood

Having graduated with a BA in musical theatre and an MA in songwriting & music production, I have gone onto building my own business as a singer/songwriter. I’ve been playlisted on BBC Radio, toured across the world and even played at Glastonbury festival

 

I’d been organically growing my fanbase online through social media but during the unprecedented (aren’t we all sick of that word?) times this year, I really focussed on my Instagram growth strategy, doubled my following and through targeted ads my music has received over 200k streams in 2020 alone. Through this, I really discovered a passion for Instagram marketing and found people were coming to me for advice. So Monday media was born! I’ve worked for and alongside many a small business in my time as a social media manager and consultant and would love to support you in growing your business.

Wedi graddio â BA mewn theatr gerddorol ac MA mewn cyfansoddi a chynhyrchu, mae Ellie Wood wedi sefydlu ei busnes ei hun fel cyfansoddwraig a pherfformwraig. Mae wedi cael ei chynnwys ar restrau chwarae radio BBC, wedi teithio ledled y byd ac hyd yn oed chwarae yng ngŵyl enwog Glastonbury.

Yn wreiddiol roedd yn adeiladu ei dilyniant ar-lein trwy ddefnydd y cyfryngau cymdeithasol, ond yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae hi wedi canolbwyntio ar ei strategaeth Instagram, gan ddyblu ei dilyniant a defnyddio hysbysebion i gyrraedd dros 200,000 o ffrydiadau yn 2020. Trwy hyn mae hi wedi ennill enw da fel rhywun â chyngor defnyddiol am farchnata Instagram, felly ganwyd Mondaay Media!

@mondaaymedia / Instagram

Simon Parton.jpg

Simon Parton

Simon Parton is a music freelancer from Swansea working in management, marketing, events, design, tuition & more. Having successfully run the Swansea Music Hub and Swansea Fringe for the last 3 years, Simon now operates as part of BLOCS and Riff Raff Swansea as well as regular freelance work with BBC Wales & Horizons/Gorwelion, Beacons, Forte, Libertino, Sin City Swansea, Fusion Project, Race Council Cymru and more.
 

Mae Simon Parton yn weithiwr llawrydd mewn cerddoriaeth, gan weithio mewn rheoli, marchnata, digwyddiadau, dylunio, tiwtora a mwy. Wedi rhedeg Swansea Music Hub a Swansea Fringe yn llwyddiannus am dair mlynedd, mae Simon rwan yn gweithio'n rhan o BLOCS a Riff Raff Swansea, yn ogystal â gwaith llawrydd rheolaidd gyda BBC Wales a Horizons/Gorwelion, Bannau/Beacons, Forte, Libertino, Sin City Swansea, Fusion Project, Race Council Cymru a mwy.

@simon_parton / Instagram

Tumi Williams.jpg

Tumi Williams

Aside from solo work, Skunkadelic has a resident post at the helm of 9-piece monster funk collective Afro Cluster and has written, recorded and toured extensively with the group over the last decade. They’ve appeared at numerous high profile festivals and events including Glastonbury, Womad, Greenman, Boomtown & Festival Of Voice and toured alongside the likes of Ibibio Sound Machine, Craig Charles, Gilles Peterson and Hot 8 Brass Band. 
 
Consistently sharing his creative journey, he’s honed his networking skills as a booking agent at both Cardiff’s ‘Starving Artists’ promo team and Liverpool’s ‘Fiesta Bombarda’ agency. He is also emerging as an educator, running a series of music/art workshops in schools and within his local community, demonstrating a dedication not only to artistic output but to the burgeoning industry and training that underpins it.

With a new EP in the works and a full album from Afro Cluster out in February 2021 has been yet another productive year.

Mae sain yr MC o Gaerdydd, Skunkadelic, yn adnabyddus iawn yn y sîn Hip-Hop Prydeinig. Â threftadaeth cerddorol sydd wedi'w wreiddio yn Nigeria, mae ei odlau yn llawn angerdd, ac mae ei awch i greu a rhannu yn gyrru a dylanwadu ar bob symudiad.

 

Ar wahân i'w waith fel artist solo, mae Skunkadelic yn rhan o'r casgliad ffync Afro Cluster ac wedi cyfansoddi, recordio a theithio'n helaeth gyda'r grŵp ers degawd bellach. Mae nhw wedi ymddangos mewn sawl gŵyl yn cynnwys Glastonbury, Womad, Gŵyl y Dyn Gwydd, Boomtown a Festival Of Voice ac wedi teithio gyda cherddorion fel Craig Charles, Gilles Peterson a Hot 8 Brass Band.

 

Gan rannu pob cam o'i daith greadigol, mae wedi defnyddio ei sgiliau rhwydweithio fel asiant yn nhîm hyrwyddo Starving Artists ac asiantaeth Fiesta Bombarda yn Lerpwl. Mae hefyd yn cynnal cyfresi o weithdai celf a cherddoriaeth o fewn ei gymuned leol, gan arddangos nid yn unig ei ymroddiad i allbwn cerddorol, ond hefyd ei ymroddiad i'r hyfforddi sy'n gyrru'r diwydiant cerddorol.

@skynkadelicuk /  Instagram

Asha Jane.jpeg

Asha Jane

Asha Jane is a Creative whose presenting portfolio includes a regular guest spot on The Hayley Pearce Podcast, her radio show 'The Writers Club' on Radio Platform and Radio Cardiff. She has interviewed the likes of Matthew Bourne OBE and Tank from Tank and The Banga's. You may recognise her from her work in the music scene. Previously a Forte and Horizons supported artist. She has featured on tracks for the likes of Afro Cluster, Ify Iwobi and more.

Mae Asha Jane yn unigolyn creadigol sydd â phortffolio sy'n cynnwys slot rheolaidd ar The Hayley Pearce Podcast, ei sioe radio The Writers Club ar Radio Platfform a Radio Cardiff. Mae wedi cyfweld pobl fel Matthew Bourne OBE a Tank o Tank And The Banga's. Efallai byddwch yn ei hadnabod am ei gwaith yn y sîn gerddorol, fel cyn-aelod o Forte a Gorwelion. Mae wedi cyfrannu at ganeuon gyda Afro Cluster, Ify Iwobi a mwy.

@ashajanethealien / Instagram

Heather.jpg

Heather Roberts

Rose Parade Recording Company is an artist-driven democratic record label; unique in its dedication to transparency and equality. As a multi-genre label, our aim is to collaborate across communities and work with the most unique and inspiring artists, enhanced by the lived experience of our collective and board. We believe in creating a home for artists and their recordings, crafting short-run physical releases and exclusive boutique packages; developing a long-lasting creative relationship with artists and fans alike. Heather: Having been the keyboard (and occasional cornet!) player of TJ Roberts' band and a longtime supporter of the Cardiff music scene, Heather is now an enthusiastic member of Rose Parade Recording Co. Alongside 7 other board members, she promotes new and upcoming artists to expand their audience and achieve their potential. Heather has a keen interest in promoting equality and diversity. As a classically trained musician and qualified Music Therapist, Heather has a wide range of aspirations for future community engagement, via the label. Her particular interest is the pursuit of outreach projects, to support those who have less access to the Cardiff music scene. This is something dear to Rose Parade who, as a Community Interest Company are excited to encourage positive social change.

Mae Rose Parade Recording Company yn label recordiau sy'n cael ei yrru gan yr artistiaid ac yn unigryw yn ei ymroddiad i gydraddoldeb. Fel label aml-genre, eu nod yw cyd-weithio ar draws cymunedau a gweithio gyda rhai o'r artistiaid mwyaf unigryw ac ysbrydoledig.

Wedi bod yn chwaraewr allweddellau (a chornet yn achlysurol!) band TJ Roberts ac yn gefnogwr brwyd o'r sîn gerddoriaeth yng Nghaerdydd, mae Heather rwan yn aelod brwdfrydig o Rose Parade Recording Company. Ynghyd â saith o aelodau bwrdd rheoli, mae'n hyrwyddo artistiaid newydd i ehangu eu cynulleidfa a chyrraedd eu potensial.

Fel cerddor clasurol a therapydd cerddorol, mae gan Heather sawl amcan am ddyfodol ymgysylltu â chymunedau trwy'r label.

@heathery_lou / @roseparaderecordco / Instagram / Twitter

Gruff Owen.Libertino.jpeg

Gruff Owen

Libertino Records love all things vinyl, supportive open embracive communities, popeth Cymreig, their very inspiring Artists or anyone who puts themselves out there to make this world a more sonically beautiful place. After spending over two decades exploring music and honing an individual, independent free musical spirit, Gruff Owen realised that his natural environment was not the stage but rather helping young artists, lifting them up to the limelight, enabling them to achieve their individual musical visions. The "Eureka" moment was hearing the artists (all in the space of a few gloriously head-spinning weeks) who now call Libertino their creative home. These artists NEEDED to be heard by the rest of the world and Gruff NEEDED to work with them. He strongly believes that art should be inclusive and not exclusive creating a community from grass roots level.

Mae Recordiau Libertino yn caru popeth feinyl, cymunedau agored a chefnogol, popeth Cymreig, eu hartistiaid ysbrydoledig ac unrhyw un sy'n mynd ati i wneud y byd yn le prydferth yn sonig. Ar ôl treulio dros ddau ddegawd yn archwilio cerddoriaeth, sylweddolodd Gruff Owen mai nid y llwyfan oedd ei le fo, ond helpu artistiaid ifanc a'u helpu i gyflawni eu gweledigaethau cerddorol. Ei foment 'Eureka!' oedd clywed yr artistiaid sydd bellach yn galw Libertino yn gartref creadigol. Roedd RHAID i'r artistiaid yma gael eu clywed gan weddill y byd ac roedd yn RHAID i Gruff weithio gyda nhw. Mae'n credu'n gryf y dylsa'r celfyddydau fod yn gynhwysol a ddim yn egsliwsif, ac yn angerddol at greu cymuned sy'n agored i bawb.

Instagram / Twitter

Faye.png

Faye Rogers

Faye Rogers is the guitarist-vocalist of Rosehip Teahouse. Accompanying Faye, the Cardiff indie-pop five-piece consist of Tony, Will, Josh and Teddy will capture your heart and set it free. The band’s music emanates and fluctuates, between feelings of sadness and happiness, with a hint of sparkle thrown in.

Instagram

Shash Appan.jpg

Shash Appan

Shash is an Indian trans woman who has worked with the Welsh Government, Stonewall and Galdem! She's creating a safe space for trans POC to talk about their experiences

Instagram

Lloyd Best (Dead Method).jpg

Lloyd Best

Dead Method is the project of singer/songwriter Lloyd Best, whose music plunges deep into the depths of dark, experimental electronic pop as he explores sexuality, homophobia, love, loss and more with sobering honesty and poetic flair. Starting their solo career in 2018, they have since gone on to support 65DaysofStatic, Public Service Broadcasting and Georgia on their UK Tours, as well as becoming a staple must see act on the Cardiff music scene. In 2020, they released their debut album ‘Queer Genesis’, a beautiful exploration of LGBTQ+ culture and identity, called “a gnarly and warped alt-pop dance record, with an unsettling paintbrush and a singular voice” by AudioFemme. The album received support from BBC Radio Wales and BBC Radio 6 to name a few. It marks the beginning of a b

old direction from Dead Method with new music, a show at FOCUS Festival 2021 and more to look forward to.

Dead Method yw prosiect y canwr / cyfansoddwr Lloyd Best, y mae ei gerddoriaeth yn plymio'n ddwfn i ddyfnderoedd pop electronig tywyll, arbrofol wrth iddo archwilio rhywioldeb, homoffobia, cariad, colled a mwy gyda gonestrwydd sobreiddiol a dawn farddonol. Gan ddechrau eu gyrfa unigol yn 2018, maent wedi mynd ymlaen i gefnogi 65DaysofStatic, Broadcasting Broadcasting a Georgia ar eu Teithiau yn y DU, yn ogystal â dod yn stwffwl mae'n rhaid iddynt weld act ar sîn gerddoriaeth Caerdydd. Yn 2020, fe wnaethant ryddhau eu halbwm cyntaf ‘Queer Genesis’, archwiliad hyfryd o ddiwylliant a hunaniaeth LGBTQ +, o’r enw “record ddawns alt-pop gnarly a warped, gyda brws paent ansefydlog a llais unigol” gan AudioFemme. Derbyniodd yr albwm gefnogaeth gan BBC Radio Wales a BBC Radio 6 i enwi ond ychydig. Mae'n nodi dechrau cyfeiriad beiddgar gan Dead Method gyda cherddoriaeth newydd, sioe yng Ngŵyl FOCUS 2021 a mwy i edrych ymlaen ato.

Instagram

Casper.png

Casper James

Welsh transgender activist Casper James is the fiery lead singer of the Aggro-Glam band, TELGATE. TELGATE communicate LGBTQ representation through music. Watching Telgate live is a fusion of 70s glam rock, androgyny and queerness with riot grrrl, punk, and in-your-face politics.

Instagram

Illana held.jpg

Illana Held

Boston born and Cardiff bred, Ilana Held draws inspiration from her turbulent lifestyle to create hook-laden, transatlantic music with a pop ethos to help you on your songwriting journeys. Held first picked up an acoustic guitar at age six and has been writing music ever since. With a bachelor's degree in contemporary, urban and popular music from Columbia College Chicago and a masters degree in songwriting and production from the University of South Wales, she has studied the ins and outs of her craft, but it’s the art of songwriting that truly captivates her. 
 

For the past four years, Ilana has been writing with her musical partner, Elliot Oakley, as well as performing with her band, Glass Jackets, across the UK and the US. As an original artist, Held has worked with labels and music publishers, played nearly every venue in Cardiff, been nominated for two Cardiff Music Awards, been played on BBC radio and several other stations, and worked with highly regarded producers. At the start of lockdown, after the Glass Jackets tour was called off, Held and Oakley formed a duo, Wyllows, whose debut EP has been streamed over 20,000 times on Spotify. Held also works as a songwriter for other artists. She has extensive experience writing for pitches, top lining, and crafting lyrics. In 2020, she wrote the lyrics for multiple tracks on the KEYS album, Homeschooling. In collaboration with Oakley, Held has also written music for the Amazon Prime series, Spirit Breaker, as well as several pitches for Notting Hill Music and similar publishers. 

Instagram

Alex Stacey.png

Alex Stacey

At just 21 years old, he is one of the most exciting new topliners in the UK. His natural ability for super catchy melodies and youthful lyrics, have already gained him attention in both the UK and US leading to him signing an exclusive publishing deal with Mike Caren's Artist Publishing Group (APG).
Alex had his first international cut with OneRepublic's single 'Start Again' featuring Logic which also appears on the soundtrack to season 2 of the Netflix show '13 Reasons Why'. Alex also co-wrote the UK radio hit single ‘Wish You Were Here’ for Youtube star HRVY along with the single ‘Talk About Love’ from the latest and final Boyzone album. He has also co-written the new single ‘Friends’ by Ella Henderson.
He has recently been writing with Liam Payne, Ella Henderson, Maisie Peters, Michael Pollack (Lizzo, 5SOS, Jonas Bros), Caroline Ailin (Dua Lipa), Amy Wadge (Ed Sheeran, Camila Cabello), DJ Frank E (Justin Bieber, David Guetta), Sam Martin (Maroon 5, 1D).

Er ei fod ond yn 21 mlwydd oed, mae Alex Stacey yn un o gyfansoddwyr mwyaf cyffrous Prydain. Mae ei allu naturiol i lunio melodïau bachog wedi ennyn sylw iddo yn UDA, gan arwain at arwyddo cytundeb cyhoeddi gyda Artist Publishing Group (APG) Mike Caren.

 

Profodd ei lwyddiant rhyngwladol cyntaf gyda sengl OneRepublic, 'Start Again', sy'n ymddangos ar drac sain ail gyfres y sioe Netflix '13 Reasons Why'. Cyd-gyfansoddodd Alex hefyd yr hit radio 'Wish You Were Here' i'r seren YouTube HRVY yn ogystal â'r sengl 'Talk About Love' o albwm olaf Boyzone. Hefyd, fe gyd-gyfansoddodd y sengl newydd 'Friends' gan Ella Henderson.

 

Yn ddiweddar mae wedi bod yn cyfansoddi gyda Liam Payne, Ella Henderson, Maisie Peters, Michael Pollack (Lizzo, 5SOS, Jonas Bros), Caroline Ailin (Dua Lipa), Amy Wadge (Ed Sheeran, Camila Cabello), DJ Frank E (Justin Bieber, David Guetta) a Sam Martin (Maroon 5, 1D).

@alexstaceymusic / Instagram

Violet Skies.jpg

Violet Skies

 

You’ll be familiar with Violet Skies without realising it. Having spent the last few years writing for other artists around the world, as well as founding she writes, a global series of female-only writing camps, Violet Skies is setting up her stall alongside her artist peers; a Welsh singer-songwriter with ambition as big as her voice.

 

Growing up in a village in Wales, UK, she’s a self-confessed nerd, perfectionist and has known since the age of 4 that music was her future. Violet Skies, (adopting her grandmother’s name) writes “pop with teeth” and co-produces all her music; a combination of searingly emotional vocals, uncomfortably honest lyrics about her relationships, and infectious melodies.

Byddwch yn gyfarwydd â Violet Skies heb sylweddoli hynny. Ar ôl treulio’r blynyddoedd diwethaf yn cyfansoddi ar gyfer artistiaid eraill ledled y byd, yn ogystal â sefydlu sheWrites, cyfres fyd-eang o wersylloedd ysgrifennu i ferched yn unig, mae gan Violet Skies uchelgais mor fawr â'i llais.


Wedi ei magu mewn pentref yng Nghymru, mae Violet Skies yn cyfaddef ei hun ei bod yn nerc cerddoriaeth y DU; mae'n berffeithydd ac mae wedi gwybod ers 4 oed mai cerddoriaeth oedd ei dyfodol. Mae Violet Skies, (gan fabwysiadu enw ei mam-gu) yn ysgrifennu “pop gyda dannedd” ac yn cyd-gynhyrchu ei holl gerddoriaeth; cyfuniad o leisiau emosiynol, geiriau anghyfforddus o onest am ei pherthnasoedd, ac alawon bachog.

@iamvioletskies / Instagram

Lily Beau Conway - A&R.jpg

Lily Beau

Beacons Junior Officer, Bilingual Singer-songwriter, A&R at One Two Many Publishing. 

@misslilybeau / Instagram

 

Mace The Great.jpeg

Mace the Great

Bringing energetic Grime influenced music with an infectious flow, Cardiff's Mace The Great has gone from strength to strength in the last year. Mace released a number of singles in 2020 which all made a huge impact in Wales and further. His single 'Brave' was the first song selected as part of DJ Target's Cardiff Takeover on BBC Radio 1xtra whilst his next single 'Established' was selected as BBC Introducing Track of the Week on BBC Radio 1xtra as well gaining countless plays on BBC Radio Wales. Mace has also recently dropped an EP called "My Side of The Bridge" using incredibly intricate flows and proving exactly why his name is on everyone's lips in Wales.

Gan ddod â cherddoriaeth egnïol dan ddylanwad Grime gyda llif heintus, mae Mace The Great o Gaerdydd wedi mynd o nerth i nerth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Rhyddhaodd Mace nifer o senglau yn 2020 a cafodd pob un effaith enfawr yng Nghymru ac ymhellach. Ei sengl 'Brave' oedd y gân gyntaf a ddewiswyd fel rhan o takeover DJ Target ar BBC Radio 1xtra tra dewiswyd ei sengl nesaf 'Established' fel trac yr wythnos BBC Introducing ar BBC Radio 1xtra yn ogystal â llu o ffrydiadau ar BBC Radio Wales. Yn ddiweddar mae Mace hefyd wedi rhyddhau EP o'r enw "My Side of The Bridge", gan brofi'n union pam mae ei enw ar wefusau pawb yng Nghymru.
 

@Macethegreat_ / Instagram

OGUN.PNG

Andrew Ogun

Andrew Ogun, known better as OGUN, is an activist, musician, model and the Arts Council of Wales' newest Agent of Change, promoting diversity across all art mediums in Wales. Having just dropped his latest EP Flight Mode, OGUN carries an air of wisdom, whilst also breathing life into the Welsh Rap Scene. Songs like 'Flair' showcase OGUN's ability to carry an extremely catchy flow with incredible word play, whilst songs like "Safe Journey/Winter Soldier Freestyle" showcase his melodic ability too. 2020 saw OGUN become one of the most prominent voices in South Wales for Black Lives Matter in Gwent. His courage, wisdom, strength and hunger for positive change has left him well known in the industry and someone everyone's excited to hear more from in 2021.

Mae Andrew Ogun, sy'n cael ei adnabod fel OGUN, yn actifydd, cerddor, model ac Agent of Change mwyaf newydd Cyngor Celfyddydau Cymru, gan hyrwyddo amrywiaeth ar draws pob cyfrwng celf yng Nghymru. Ar ôl rhyddhau ei EP diweddaraf, 'Flight Mode' mae OGUN yn arddangos ei ddoethineb, tra hefyd yn anadlu bywyd i mewn i sin rap Cymru. Mae caneuon fel 'Flair' yn arddangos gallu OGUN i gario llif hynod fachog gyda geiriau clyfar ac heriol, tra bod caneuon fel "Safe Journey / Winter Soldier Freestyle" yn arddangos ei allu melodig hefyd. Yn 2020 daeth OGUN yn un o'r lleisiau amlycaf yn Ne Cymru ar gyfer Black Lives Matter yng Ngwent. Mae ei ddewrder, ei ddoethineb, ei gryfder a'i angerdd dros newid cadarnhaol wedi ei adael yn adnabyddus yn y diwydiant ac mae rhywun yn gyffrous i glywed mwy ohono yn 2021.

@OgunOfficial / Instagram

James Prendergast.jpeg

James Predergast

James Prendergast aka Prendy is a presenter, events promoter and artist manager based in Cardiff. He started putting on his 'The Shutdown Show' events in 2018 with a focus on giving undiscovered welsh artists from MOBO genres a platform. He also presents the Cardiff Music Award-nominated radio show ‘The Raw Show’ with his co-presenter Ez Rah and is an artist manager in the music talent agency BLOCS where he manages the artist Benji Wild. Since moving to Cardiff, Prendy has fallen in love with the Welsh rap music scene which he feels deserves to have a bigger spotlight on it and he feels passionate about contributing to the scene in any way he can

Mae James Prendergast, neu Prendy, yn gyflwynydd, hyrwyddwr digwyddiadau a rheolwr artistiaid wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Dechreuodd gynnal ei ddigwyddiadau 'The Shutdown Show' yn 2018 gan ganolbwyntio ar roi platfform i artistiaid Cymreig heb eu darganfod o genres MOBO. Mae hefyd yn cyflwyno’r sioe radio a enwebwyd am Wobr Gerdd Caerdydd ‘The Raw Show’ gyda’i gyd-gyflwynydd Ez Rah ac mae’n rheolwr artistiaid gyda'r asiantaeth talent cerddoriaeth BLOCS lle mae’n rheoli’r artist Benji Wild. Ers symud i Gaerdydd, mae Prendy wedi cwympo mewn cariad â sîn gerddoriaeth rap Cymru- mae'n teimlo ei fod yn haeddu cael sylw mwy arno ac mae'n teimlo'n angerddol am gyfrannu at y sin sut bynnag y gall.
 

@PrendyTSS / Instagram

Sian Eleri.png

Sian Eleri

BJTC-accredited presenter for the BBC, with experience in radio and video production, music journalism, and news broadcasting. Sian hails from Caernarfon in North Wales and is a first-language Welsh speaker, started presenting on Leeds Student Radio and went on to host a series of Friday night shows and a weekly feature on Huw Stephens’ show on BBC Radio Cymru and covered the Chillest Show on Radio 1 as part of their New Voices. She joined Folded Wing as a Broadcasting Assistant and currently works across multiple projects.

Mae Sian Eleri yn gyflwynydd gyda'r BBC, gyda phrofiad mewn cynhyrchu radio a fideo, newyddiaduraeth cerddoriaeth, a darlledu newyddion. Mae Sian yn hanu o Gaernarfon yng Ngogledd Cymru ac mae'n siaradwr Cymraeg iaith gyntaf. Dechreuodd gyflwyno ar Radio Myfyrwryr Leeds ac aeth ymlaen i gynnal cyfres o sioeau nos Wener a feature wythnosol ar sioe Huw Stephens ar BBC Radio Cymru ac roedd yn rhoi sylw i'r Chillest Sioe ar Radio 1 fel rhan o'u Lleisiau Newydd. Ymunodd â Folded Wing fel Cynorthwyydd Darlledu ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar draws sawl prosiect.
 

Twitter

WhatsApp Image 2021-04-07 at 17.15.40.jp

Huw Stephens

Huw joined BBC Radio 1 at 17, becoming the youngest ever Radio 1 DJ. His passion for new music has meant he has been the first to champion countless new artists early on. He has contributed to BBC Radio 1 & 2, BBC Radio 4, 6Music and presented on BBC Radio Wales, and presents regularly on the BBC World Service. Hosting regularly, from corporate nights to world-famous events including the NME Awards and the Bafta Cymru Awards.

 

Twitter

Sophie Williams.jpg

Sophie WIlliams

I'm Sophie Williams, a young, versatile and knowledgeable music and culture journalist.

 

With a track record of turning around highly entertaining and engaging copy to tight deadlines, I have worked across print, digital and video for the likes of The Guardian, NME, Dork, Guitar and The Forty-Five, among others. ​ I am skilled in feature writing, reviews, interviews, music news reporting, editing, social media management, press release writing, subbing and transcribing.

 

I also work with programmes such as CMS, Photoshop, Mailchimp, Google Analytics, Slack and Creator Studio.

Mae Sophie Williams yn newyddiadurwr cerddoriaeth a diwylliant ifanc, amryddawn a gwybodus.


Gyda hanes o droi o ysgrifennu darnau hynod greadigol i derfynau amser tynn, mae hi wedi gweithio ar draws print, digidol a fideo ar gyfer pobl fel The Guardian, NME, Dork, Guitar a The Forty-Five, ymhlith eraill.
Mae hi'n fedrus mewn ysgrifennu adolygiadau, cyfweliadau, adrodd newyddion cerddoriaeth, golygu, rheoli cyfryngau cymdeithasol, ysgrifennu datganiadau i'r wasg, is-reoleiddio a thrawsgrifio.

 

Mae hi hefyd yn gweithio gyda rhaglenni fel CMS, Photoshop, Mailchimp, Google Analytics, Slack a Creator Studio.

Twitter

 

Owain Schiavone (Y Selar).png

Owain Schiavone (Y Selar)

Cylchgrawn a gwefan Gymraeg yw ‘Y Selar’, a sefydlwyd yn 2004, ac sy’n rhoi sylw i bob peth yn ymwneud a’r sîn gerddoriaeth Gymraeg gyfoes. Cyhoeddi'r y cylchgrawn ddwy waith y flwyddyn ac fe gyhoeddi'r erthyglau a newyddion ar y wefan bob wythnos. Ariennir y cychgrawn gan grant Cyngor Llyfrau Cymru a’i ddosbarthu i siopau Cymraeg, canolfannau amrywiol, prifysgolion ac ysgolion uwchradd trwy gymorth Mentrau Iaith Cymru.

 

Y Selar is a Welsh language magazine and website, established in 2004, which covers everything to do with the contemporary Welsh language music scene. The magazine is published twice a year, and regular articles and news are published online every week. The magazine is funded by a grant from the Books Council of Wales and distributed to Welsh shops, universities and schools with the help of Mentrau Iaith Cymru.

Cylchgrawn a gwefan Gymraeg yw ‘Y Selar’, a sefydlwyd yn 2004, ac sy’n rhoi sylw i bob peth yn ymwneud a’r sîn gerddoriaeth Gymraeg gyfoes. Cyhoeddi'r y cylchgrawn ddwy waith y flwyddyn ac fe gyhoeddi'r erthyglau a newyddion ar y wefan bob wythnos. Ariennir y cychgrawn gan grant Cyngor Llyfrau Cymru a’i ddosbarthu i siopau Cymraeg, canolfannau amrywiol, prifysgolion ac ysgolion uwchradd trwy gymorth Mentrau Iaith Cymru.

@Y_Selar / Instagram

 

ddb7ca79-e89d-4a0e-bbcf-231823780654.jpe

Becky (BATB)

Rebecca Llewellyn, aka Becky and the Bands; music blogger from South Wales, is incredibly passionate about live music and supporting emerging artists, her particular interests include indie/rock genres and attending live music in independent venues. Becky and the Bands’ blog sheds light on underrepresented releases across many genres, not only writing album, single, and gig reviews, but Becky also offers up music recommendations on top of her amassing catalogue of literary works.

Mae Rebecca Llewellyn (Becky and the Bands) yn flogiwr cerddoriaeth o Dde Cymru, ac yn angerddol am gerddoriaeth fyw a chefnogi artistiaid sy'n dod i'r amlwg. Mae ei diddordebau penodol yn cynnwys genres indie / roc a mynychu cerddoriaeth fyw mewn lleoliadau annibynnol. Mae blog Becky and the Bands ’yn taflu goleuni ar ddatganiadau heb gynrychiolaeth ddigonol ar draws llawer o genres, nid yn unig yn ysgrifennu adolygiadau albwm, senglau, a gigs, ond mae Becky hefyd yn cynnig argymhellion cerddoriaeth ar ben ei chatalog cryno o weithiau llenyddol.
 

Twitter

Harriet Fisk.JPG

Harriet Fisk

Harriet is a music journalist and editor working in digital and magazine publishing. She has a passion for championing up-and-coming artists on her local radio station, and interviewing larger bands for The Indiependent where she volunteers as Music News Editor in her spare time. After attending Swansea Uni she has a drive to support the music industry in Wales, and is really looking forward to discussing routes for young music journalists at Summit.

Newyddiadurwr a golygydd cerdd yw Harriet sy'n gweithio ym maes cyhoeddi digidol a chylchgronau. Mae ganddi angerdd am hyrwyddo artistiaid newydd ar ei gorsaf radio leol, a chyfweld â bandiau mwy ar gyfer The Indiependent lle mae'n gwirfoddoli fel Golygydd Newyddion Cerdd yn ei hamser hamdden. Ar ôl mynychu Prifysgol Abertawe mae ganddi ymgyrch i gefnogi'r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru, ac mae'n edrych ymlaen yn fawr at drafod llwybrau ar gyfer newyddiadurwyr cerddoriaeth ifanc yn Summit.
 

@harrietfiskjournalist / Twitter

Caitlin Whelan.jpg

Caitlin Whelan (CLW)

Caitlin Whelan is the founder of CLW., a gig promotion, artist management and digital marketing agency based in Cardiff. Originally from Maesteg, near Bridgend, she has worked in music since 2017, starting out as the marketing lead at Sŵn before moving into marketing roles with Gwdihŵ and 10 Feet Tall. In the summer of 2019, Caitlin put on her first gig as CLW. at Tiny Rebel in Cardiff headlined by Blue Amber, a band she would later go on to manage along with Cardiff indie-cana band TJ Roberts. In 2020, Caitlin became a director of new Cardiff record label Rose Parade Recording Co. where she acts as the marketing manager, putting together marketing campaigns for artists.

Caitlin Whelan yw sylfaenydd CLW., Asiantaeth hyrwyddo gig, rheoli artistiaid a marchnata digidol yng Nghaerdydd. Yn wreiddiol o Maesteg, ger Pen-y-bont ar Ogwr, mae hi wedi gweithio ym maes cerddoriaeth ers 2017, gan ddechrau fel arweinydd marchnata yn Sŵn cyn symud i rolau marchnata gyda Gwdihŵ a 10 Feet Tall. Yn ystod haf 2019, cynhaliodd Caitlin ei gig cyntaf fel CLW. yn Tiny Rebel yng Nghaerdydd dan arweiniad Blue Amber, band y byddai'n mynd ymlaen i'w rheoli yn ddiweddarach ynghyd â'r band indie-cana o Gaerdydd, TJ Roberts. Yn 2020, daeth Caitlin yn gyfarwyddwr label recordio newydd Caerdydd Rose Parade Recording Co. lle mae'n gweithredu fel rheolwr marchnata, gan lunio ymgyrchoedd marchnata ar gyfer artistiaid.

Instagram / Twitter

 

Endaf Roberts.JPG

Endaf

High Grade Grooves started life as a club night in North Wales pushing House & Nu Disco music in 2015. Set up by Endaf, it’s success as an event in intimate venues over the years led to it’s current weekly residency at Cube Nightclub, Bangor.


In 2019 High Grade Grooves became a record label and has released tracks by artists including Ifan Dafydd, Endaf, Eadyth & Dion Jones. It’s primary objective, to promote electronic music with that has it’s roots in Wales, giving a platform to Welsh artists and producers to share their music beyond Wales’s borders. Our tracks have been supported by big hitters in the industry, gaining Radio Play on stations such as BBC Radio 1, BBC 6 Music and BBC Radio Cymru/Wales.

Dechreuodd High Grade Groovesl fel noson glwb yng Ngogledd Cymru yn gwthio cerddoriaeth Disco House & Nu yn 2015. Wedi'i sefydlu gan Endaf, arweiniodd llwyddiant fel digwyddiad mewn lleoliadau lleol dros y blynyddoedd at slot fel DJ preswyl yng nghlwb nos Cube, Bangor.


Yn 2019 daeth Grooves Gradd Uchel yn label recordio ac mae wedi rhyddhau traciau gan artistiaid gan gynnwys Ifan Dafydd, Endaf, Eadyth a Dion Jones. Ei brif amcan yw hyrwyddo cerddoriaeth electronig o Gymru, gan roi llwyfan i artistiaid a chynhyrchwyr Cymreig rannu eu cerddoriaeth y tu hwnt i Glawdd Offa. Mae traciau High Grade Grooves wedi cael cefnogaeth enwau mawr yn y diwydiant, ac wedi hawlio sylw ar orsafoedd fel BBC Radio 1, BBC 6 Music
a BBC Radio Wales a Radio Cymru.

Facebook / Instagram

 


 

 

Minty.jpg

Minty

The founder of Minty’s Gig Guide to Cardiff, a popular podcaster and an expert on live and independent music in the city discusses his passion for concerts, indie artists and local music venues

Sylfaenydd Minty's Gig Guide to Cardiff a phodlediwr poblogaidd, mae Daniel Minty yn arbenigwr ar gerddoriaeth byw ac annibynnol yn y ddinas sydd wrth ei fodd yn trafod gigs, artistiaid annibynnol, a gigfannau lleol.

Facebook / Instagram / Twitter

 


 

Luke Priestely.jpg

Luke Priestly

The Stereo Brain blog was launched in 2015 as an outlet for founder Luke Priestley to find a creative way to cope with his mental health. Shortly after he moved to Cardiff and met business partner Calum at university where they created began promoting live music through their university society.

The pair then decided to make it official and the company Stereo Brain Limited was founded in August 2017. Predomently focused on promoting the pair have since put close to 50 shows and 2 festivals (Pwer Festival) in Cardiff. The idea was to build a community of alternative rock bands & punters to generate an environment for new bands to grow and develop within the city. Previously booked artists include Dream State, Vukovi, Nervus, Conjurer, Soeur & so many more!

In 2019 the company decided to make the big jump to becoming a label. They signed local pop punk band These Five Years and Cardiff-based electro-punks Nightlives.

Their first release was a CD compilation featuring artists from the Pwer Festival 2019 line up with all profits donated to Heads Above The Waves - a local mental health charity. It featured tracks from Soeur, CHROMA, Nightlives, These Five Years, PEAKS, FORT & Sienna.

These Five Years released their 2nd EP 'This Could All Be So Easy' on Stereo Brain Records on 27th September 2019. The EP has hit nearly 100,000 streams on Spotify and the band embarked on a short UK tour following the release.

Nightlives released their single 'Ways Of Making You Talk' on Stereo Brain Records on 8th November. It was released digitally and on limited edition 7" vinyl which also featured their previous single 'Under The Radar'.

Sefydlwyd y blog 'The Stereo Brain' fel llwyfan i Luke Priestley allu delio gyda'i iechyd meddwl mewn modd greadigol. Yn fuan wedi iddo symud i Gaerdydd a chyfarfod ei bartner busnes Calum yn y brifysgol, dechreuodd hyrwyddo cerddoriaeth fyw trwy gymdeithas brifysgol.

Penderfynodd y ddau wneud pethau'n swyddogol yn Awst 2017, a sefydlwyd y cwmni Stereo Brain Limited. Gan ffocysu ar hyrwyddo, mae'r ddau wedi cynnal bron i 50 o sioeau a dwy ŵyl (Pwer Festival) yng Nghaerdydd. Y syniad oedd i adeiladu cymuned o fandiau roc ac amgen i greu sîn ble byddai bandiau newydd yn gallu tyfu a datblygu yn y ddinas. Mae artistiaid o'r gorffennol yn cynnwys Dream State, Vukovi, Nervus, Conjurer, Soeur a llawer mwy!

Yn 2019 penderfynodd y cwmni gymryd y naid, gan droi'n label. Arwyddon nhw'r band pop-pync lleol 'These Five Years' a'r electro-pyncs 'Nightlives'.

Y peth cyntaf iddynt ryddhau oedd casgliad o artistiaid o Pwer Festival 2019, gyda'r holl elw'n cael ei gyfrannu i Heads Above the Waves, elusen iechyd meddwl lleol.

Twitter / Instagram / Facebook
 

Faith Adams - Neighbouring Rights.jpeg

Faith Adams

Born and bred in Newcastle, her passion for music started from a young age, growing up in a music driven household Faith played the drums and guitar . Wanting to stay on the creative path, she moved to London to study Drama at Arts educational schools of London and there after went onto obtaining a BA in Creative Music Technology and Film studies at Kingston University London. Moving out of uni into the work place she went from Wowcher to PPL and now working as a Neighbouring rights coordinator at Sony music publishing where she handles client acquisitions and administration for Neighbouring Rights royalties. Faith still finds time to enjoy writing and releasing her own music.

Wedi'i geni a'i magu yn Newcastle, cychwynnodd ei hangerdd am gerddoriaeth o oedran ifanc, gan dyfu i fyny ar aelwyd a oedd yn cael ei gyrru gan gerddoriaeth, chwaraeodd Faith y drymiau a'r gitâr. Am aros ar y llwybr creadigol, symudodd i Lundain i astudio Drama yn ysgolion addysgol y Celfyddydau yn Llundain ac yno ar ôl mynd ymlaen i gael BA mewn Technoleg Cerddoriaeth Greadigol ac astudiaethau Ffilm ym Mhrifysgol Kingston, Llundain. Gan symud allan o'r brifysgol i'r gweithle, aeth o Wowcher i PPL a bellach yn gweithio fel cydlynydd hawliau Cymdogol yn cyhoeddi cerddoriaeth Sony lle mae'n trin caffaeliadau cleientiaid a gweinyddiaeth ar gyfer breindaliadau Hawliau Cymdogol. Mae ffydd yn dal i ddod o hyd i amser i fwynhau ysgrifennu a rhyddhau ei cherddoriaeth ei hun.

@faithumusic / Insagram

 

THE_YPN_LOGO_SQUARE_TRANSPARENT_WHITE.pn

YPN

We've been helping young people get their first footsteps in the music industry since 2010; from aspiring promoters, stage managers, graphic designers, photographers, videographers and many more, we've played an integral part in helping them shape their future.Young Promoters Network has to evolve into it's next phase Young Promoters Network 2.0, where by all the young people who've developed, honed & crafted their skills will help bring through a new generation of young promoters and bands.

Instagram

Gigs-Ty-Nain-logo-(3000-x-3000).jpg

Gigs Tŷ Nain

Gigs Tŷ Nain are a crew of nine friends who came together last October to film and record a welsh-language gig which was livestreamed on YouTube and watched by over 1,300 people. The venture was started from the crew, who are all musicians, longing for gigs to return, so instead of waiting, they organised one themselves!

Criw o ffrindiau yw Gigs Tŷ Nain ddaeth at ei gilydd ym mis Hydref 2020 i recordio a ffilmio gig Gymraeg a ffrydiwyd gan dros 1,300 o bobl ar YouTube. Cychwynwyd y fenter oherwydd hiraeth y criw, sydd i gyd yn gerddorion, am gigs, felly yn hytrach na disgwyl am gig, trefnon nhw un eu hunan!

Instagram

Swansea+Music+Hub+Square+Logo+1500x1500.

Swansea Music Hub

The Swansea Music Hub is a community venture with the overall aim of supporting and improving the Swansea original music scene for everyone whether you're a musician, a promoter, a venue owner, a gig goer or just interested in original music in Swansea.

Instagram

Untitled-1.png

Forte

Forté Project is a unique artist development scheme that has successfully helped uncover, capture, and support exciting new music emerging from Wales.
The programme of activity, mentoring and support is tailored to meet the needs of the artist at a critical point in their musical and creative careers.

Mae Prosiect Forté yn cynllun datblygu cerddoriaeth newydd cyffrous sy’n datgelu a chefnogi pobl ifanc o fewn cerddoriaeth sy'n dod i'r amlwg ledled Cymru.
Yn dod i chi gan y bobl y tu ôl i'r Rhwydwaith Hyrwyddwyr Ifanc, mewn cydweithrediad â Cherdd Ieuenctid SONIG, ClymuCelf a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Instagram

ikaching%20logo-BLACK_edited.png

I KA CHING

I KA CHING are a Welsh-language record label established in 2011. By now, the label is responsible for releasing the music of some of the biggest bands and artists in the Welsh-language scene, bands like Candelas, Yr Eira and Y Cledrau to name only three. They currently have over 15 bands signed to their label, making them one of the biggest Welsh-language labels in Wales.

Label recordiau Gymraeg yw I KA CHING a sefydlwyd yn 2011. Bellach, mae'r label yn rhyddhau cerddoriaeth rhai o fandiau mwyaf y sin gerddoriaeth Gymraeg- bandiau fel Candelas, Yr Eira ac Y Cledrau, i enwi dim ond rhai. Ar hyn o bryd, mae dros bymtheg o artistiaid a bandiau dan awennau I KA CHING, gan wneud y label yn un o'r rhai cyfrwng-Cymraeg mwyaf yng Nghymru.

@IKACHINGrecords / Instagram

 


 

Howard2.jpg

Oh So Grimey

 

Howard Phillips aka Howie P is a music video director and content creator based in Cardiff. After moving to south Wales in 2019, he got involved with the local music scene – linking up with Chepstow rapper Elro to make a short documentary on mental health. Since then, he’s shot music videos with the likes of Local, Juice Menace and Luke RV – to name a few. In 2020, Howie launched his YouTube channel: Oh So Grimey – a platform for emerging and established music talent from Wales and beyond.

Instagram

Anthem Logo - Black BG.png

Anthem

Anthem has been established to support the Welsh Government’s long-term ambition to deliver a National Music Endowment for Wales.

Instagram

LogoCoch_MYGM.jpg

Merched yn Gwneud Miwsig

Merched yn Gwneud Miwsig is a joint project from Maes B and Clwb Ifor Bach. The project offers an opportunity for young women to discuss ideas and nurture new skills, with the aim of inspiring and bringing new talent to Wales’ music stages. Pre-pandemic, women at the forefront of the Welsh language music scene lead workshops for young women to learn how to play contemporary instruments and develop songwriting skills. Since covid, we've launched a new zine for women of every artistic field in Wales to share their work, and a podcast where women discuss their musical development and experiences in the industry.

Prosiect ar y cyd rhwng Maes B a Clwb Ifor Bach yw Merched yn Gwneud Miwsig. Mae’r prosiect yn gyfle i fenywod ifanc drafod syniadau a meithrin sgiliau newydd, gyda’r nod o ysbrydoli a dod a thalent newydd i lwyfannau cerddoriaeth Cymru. Cyn y pandemig, mi oedd rhai o fenywod mwyaf blaenllaw'r sin gerddoriaeth Gymraeg yn arwain gweithdai i ferched ifanc gallu dysgu sut i chwarae offerynnau cyfoes, a datblygu sgiliau cyfansoddi. Ers y pandemig, fe lansiwyd zine newydd er mwyn i fenywod o bob maes creadigol yng Nghymru gallu rhannu eu gwaith, a podcast lle bu fenywod yn trafod eu datblygiad yn gerddorol a’i phrofiadau yn y diwydiant.

Website

LLES

WELLBEING

My Creative Brain w_ Maddie and Fitz.jpe

My Creative Brain

My Creative Brain is a new creativity and wellbeing project, created by Maddie Jones and Dan Fitzgerald. A series of creative guests have been invited to chat with Maddie about their own creative process, and approach to wellbeing. During each episode, the guest also sets a challenge for the audience, the project also includes guest group Zoom workshops and a Facebook group where people can share their creations.

Facebook

Gwen Goddard.jpg

Gwen

Gwen is the training lead for MHFA Wales but started her working life as a secondary school teacher and youth worker. At 26 she received a diagnosis of Bipolar Disorder which, while it looked as if it may ruin her life, instead drove her to research as much around mental health as she could, leading not only to her being able to manage her disorder but also to a career where she helps others understand mental health and how to support people experiencing poor mental health. She is passionate about dispelling stigma and misinformation as much as trying to normalise conversations around mental health. She believes education is essential in understanding ourselves and others.

Instagram

Jac Kelshaw Wellbeing.jpeg

Jac Kelshaw

Jac Kelshaw is a musician based in Cardiff. Alongside studying a masters in Music Therapy at USW, he writes and performs in Yasmine & The Euphoria and is a session guitarist for Otto.

Instagram

Julie Britton.jpg

Julie

Julie Britton began working with young musicians through Beacons sister project, Forté Project in 2015. Through her passion for helping young people, she blends her professional performance coaching with her holistic approach to mindfulness.

Instagram

ARTISTIAID GWELEDOL

VISUAL ARTISTS

image_123927839.JPG

Mari

Mari is a queer illustrator based in Cardiff. Mythsntits is all about celebrating queerness and Welsh culture and creating a safe space for people to enjoy that. It is often that female and LGBTQ+ figures are glazed over in mythology however, Mythsntits will always strive to shine a light on those forgotten. All of this is done with a cheeky sense of humour and vibrant colours which make it hard not to join the party.

Instagram

MegFretwell Press Shot.jpeg

Meg

Meg is a graphic designer, illustrator & musician based in Cardiff, Wales She draws her inspiration from punk music, the occult and feminism!

Instagram

Erin Julian.jpeg

Erin

Erin is an artist and tattoo artist based in Caerphilly. She tattoos at Twisted Chilli in Blackwood and currently works from her studio in Deri. Her practice includes acrylic/oil painting, analogue collage and filmmaking.

 

erinmali.art / Instagram

image1.jpeg

Molly

Molly is an illustrator based in Cardiff. She feels most inspired when she is creating work that incorporates strong sassy women, welsh folklore, tattoos and cats.

Instagram

 


 

Caitlin Doleman(1).png

Caitlin

Caitlin is a second-year Fine Art student studying at Cardiff Met. She is yet to find a specialised subject within her art practice as she is very experimental and keen to learn new skills, however, she is currently using lino, ceramics as well as creating digital pieces on Procreate.

 

She is relatively new to digital artwork so was super excited to be offered a part in this project! Caitlin created the wellbeing art inspired by a comic strip, she wanted it to portray a story or a journey through the piece. “When thinking of how I could approach this artwork under the topic of ‘wellbeing’ I instantly thought about the idea of yoga and meditation. I thought about how a mind could wander through a tranquil place created by an individual. I thought about how that special place could help us recenter and ground ourselves. I'm sure everyone has their own version of a happy place, I just knew that mine would be covered with plants, so that’s what I drew!” She is currently working on opening an Etsy shop to be able to sell her work online. 

Instagram

image.png

Lois

Lois Jones is a Cardiff based Illustrator interested in magic/mythology, the female figure and the monstrous-feminine. Originally from rural West Wales, Lois is interested in working with narrative and storytelling that draws inspiration from Welsh and Greek Mythology.

Instagram

Loafus.jpeg

Loafus

Loafus is a visual artist from the South Wales Valleys. She describes her style as “psychedelic” and says that her work is inspired by her wonder of the world. Her art spans from colourful and intricate landscape scenes to simple line drawings. Loafus is behind the artwork surrounding the DIY series. The piece depicts a bedroom belonging to a young creative in Wales.

Instagram

Beth Blandford.jpeg

Bethan

Beth’s (she/her) work centres around the concept of space: our physical and mental space, the space we steal, inherit and choose to inhabit, as well as feminism and the wider conversations around it. Beth has been commissioned by the BBC, chosen for Mona Chalabi’s ‘Who Are You Here To See?’ exhibition, and over the past year worked with Gentle/Radical and multiple times with Creative Cardiff. Some of Beth’s favourite commissions have been with music-related organisations and individuals whom she is forever in awe of.

Instagram

Carys Elen Jones (1).jpg

Carys

Hello! My name is Carys and I'm an illustrator slash fine artist based in Cardiff, graduating with a Masters degree from Cardiff School of Art and Design (2018). These days I go under the name Paent of Milk to show my love for painting, kitsch, and Welsh things! My style has varied over the years, from portraiture, sculpture, and collage. However, I've recently found a more saccharine and playful side - returning to my love for comics and cartoons by creating tongue-in-cheek and vintage-style pieces based on my cultural identity and Welsh traits. I hope to carry on making an abundance of original paintings, prints, and products for everyone to enjoy! I'm also into music (I am the bassist for the Cardiff band Angel Hotel - check us out!), trendy fashionista things, gigs (soon!), and copious amounts of strawberry laces. Cariad maaaawr x

Instagram

​CAMU DRWS I DDRWS

DOORSTEPPING

Callum Rees (clÜ_).jpg

Callum Rees (clÜ_)

Instagram

Foxy Roxies.jpg

Foxy Roxies

Instagram

Ifan Pritchard (Gwilym).jpg

Ifan Pritchard (Gwilym)

 

 Instagram

Sarah Jones (FOCUS Wales).jpg

Sarah Jones (FOCUS Wales)

Instagram

 


 

bottom of page