top of page
LOGO_LIGHT.png

Beth yw Resonant?

 

Mae Resonant yn brosiect arloesol newydd sy’n ceisio pobl sy’n ystyried eu rhywiau ymylol i weithio y tu ôl i’r llenni yn y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg.

Mae Resonant yn rhoi cyfle cyffrous i fenywod, dynion traws, unigolion anneuaidd ac unigolion nad ydynt yn cydymffurfio â rhyw i gael mynediad i gymuned newydd o fodelau rôl a chyfoedion, mannau dysgu diogel, pecynnau hyfforddi pwrpasol a chymorth cyfannol. Bydd cyfranogwyr Resonant yn cael mewnwelediad gwerthfawr i amrywiaeth o rolau tu ôl i'r llen diwydiant cerddoriaeth gan gynnwys sain byw, hyrwyddo, goleuo llwyfan a chynhyrchu cerddoriaeth.

 

Mae Resonant wedi’i greu a’i ddatblygu gan y cerddor, technegydd sain a Swyddog Iau Beacons, Yasmine Davies, a’i ddatblygu a’i gefnogi gan yr artist amlddisgyblaethol, cynhyrchydd a thechnegydd sain Anastassia Svets. Mae Yasmine wedi teimlo ers tro bod angen cymorth i bobl ymylol sydd â diddordeb yn y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru.

 

Esboniwyd Yasmine:

"Rwyf wedi gwybod bod y diwydiant yn brin o amrywiaeth rhyw ers i mi ddechrau dilyn gyrfa mewn cerddoriaeth. Mae hefyd wedi dod yn amlwg i mi nad yw rhywiau ymylol yn cael yr un cyfleoedd nac anogaeth i ymgysylltu â thech cerddoriaeth, cynhyrchu neu hyrwyddo'r un ffordd y mae dynion - cis yn profi ac os byddwn yn ceisio, mae'n debygol na fyddwn yn cael ein cymryd o ddifrif. Fy nod yw ysbrydoli dynion-traws, menywod, pobl anneuaidd ac unigolion rhyw anghydffurfiol i ddyfalbarhau ac i aros yn uchelgeisiol. Rwy'n anelu at wneud hyn trwy ddarparu mynediad at wybodaeth am y diwydiant, rhwydwaith cryf a mwy o gyfleoedd wrth sicrhau lle diogel i bawb deimlo'n gyfforddus. Felly anaml y gwelwn bobl ar y cyrion yn meddiannu gofod ar y llwyfan ac mae llai fyth yn gweithio y tu ôl i'r llenni. Rwy’n gobeithio y bydd Resonant yn rhan o greu’r newid hir-ddisgwyliedig hwn i’r sector cerddoriaeth fyw yng Nghymru y mae dirfawr angen amdano.”

 

Ychwanegwyd Anastassia:

“Mae gen i angerdd cryf i helpu lleisiau ymylol yn y diwydiant cerddoriaeth i ddatblygu eu hunaniaeth a sefydlu eu rolau gydag uniondeb ac uchelgais. Ers ymgymryd â fy ngyrfa fel cynhyrchydd a thechnegydd sain, rwyf wedi delio â gwrthwynebiad, nawddoglyd, gwrthrychedd a dieithrwch oddi wrth ddieithriaid a chyfoedion fel ei gilydd, gan deimlo nad wyf yn cael fy nghymryd o ddifrif, neu wedi cyrraedd safonau llawer uwch na cis-ddynion. Fy nod yw cyfrannu at newid yn y maes gwaith drwy gynnig cymorth i’r rhai sydd ei angen fwyaf – pobl o gefndiroedd a rhywiau ymylol. Drwy fod yn gynhyrchydd annibynnol a pheiriannydd sain gyda balchder, rwyf hefyd am ysbrydoli eraill a dangos bod lle haeddiannol i ni yng ngweithlu y tu ôl i’r llenni yn y diwydiant. Rwy’n credu bod Resonant yn mynd i fod yn fan cychwyn cryf ar gyfer creu dyfodol gwell i bob un ohonom yn y sector cerddoriaeth.”

 

Beth byddai’n derbyn o Resonant?

Bydd cyfranogwyr Resonant yn cael:

- 6 x gweithdy yn y diwydiant cerddoriaeth (mewn amrywiaeth o rolau allweddol yn y diwydiant cerddoriaeth fyw) dan arweiniad gweithwyr proffesiynol y diwydiant cerddoriaeth sy'n nodi eu bod yn ddynion ymylol

- Mentora gan weithwyr proffesiynol y diwydiant cerddoriaeth sy'n nodi eu bod yn ddynion ymylol

- Cefnogaeth gyfannol gyda hyfforddwr datblygu

- Cefnogaeth / cwnsela iechyd meddwl dewisol

- Cyfleoedd cysgodi mewn lleoliadau cerddoriaeth fyw sefydledig

- Mynediad i rwydwaith newydd o gyfoedion a gweithwyr proffesiynol y diwydiant cerddoriaeth

- Mannau diogel i ddysgu a thyfu

A mwy…

Yasmine Davies.png

Arweinydd Prosiect

Yasmine Davies

Wedi’i magu yng nghwm Rhymni, mewn pentref Aberbargoed, symudodd Yasmine i Gaerdydd yn 17 oed i ddilyn gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth. Ers hynny, mae hi wedi graddio o Brifysgol De Cymru gyda Baglor mewn Cerddoriaeth ac wedi cwblhau Meistr yn y Celfyddydau. Ar ôl graddio daeth yn weithiwr llawrydd, gan ddod o hyd i waith fel cyfansoddwr caneuon, hyfforddwr llais, technegydd sain a bellach yn swyddog prosiect gyda Beacons Cymru.

 

Nod Yasmine gyda Resonant yw helpu rhywiau ymylol i ddod o hyd i’r yrfa sy’n iawn iddyn nhw ac annog newid o ran yr anghydbwysedd rhwng y rhywiau yn y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg.

 

Cyswllt: resonant@beacons.cymru

FORTE SHOOT-636_edited.jpg

Arweinydd Prosiect

Anastassia (Stacy) Svets

Yn artist o dras Rwsiaidd-Wcreineg ac wedi ymfudo o Estonia yn 20 oed, mae Anastassia bellach wedi’i lleoli yng Nghaerdydd i ddatblygu ei gwreiddiau a’i hunaniaeth yn y diwydiant. Gan ei bod yn artist amlddisgyblaethol, mae Stacy wedi sefydlu ei hun fel cynhyrchydd llawrydd, cyfansoddwr caneuon, perfformiwr, dylunydd graffeg a gweledol, technegydd sain a swyddog cefnogi prosiect gyda Beacons Cymru.

Gweledigaeth Stacy yw mynd i’r afael â’r anghydbwysedd rhwng y rhywiau yn y diwydiant cerddoriaeth, gan ddarparu gofod y mae mawr ei angen i leisiau ymylol ddisgleirio a sefydlu eu rolau a’u hunaniaeth mewn cerddoriaeth.

Cyswllt: resonant@beacons.cymru

Twitter.png
Facebook.png
Instagram.png
bottom of page