top of page
Beacons.png

Apply now / Gwnewch gais nawr

Beacons Cymru – Junior Project Officer (2 x Freelance Roles Available)
 

Term: 4 Months @ 12 Hours per week [Flexible]

Wage: £10 per hour

Apply here:  https://forms.gle/cx4gpB1ZniFtMEQi8

 

Applications close: 11:59pm 26/01/2022

 

We’re looking for two passionate, ambitious and creative young people to join the Beacons Cymru team.

 

You’ll shape the future of the music industry across Wales for Young People.

 

You’ll get to help young people learn and grow on their music and creative journey.

 

You’ll be a natural collaborator, working with professionals from across Wales to curate, develop and deliver our flagship music industry conference for young people by young people: SUMMIT

 

Role Responsibility

 

This project is entirely youth driven, and there may be avenues or opportunities to explore that were not initially envisaged. You will:

 

 • Contribute ideas towards the BEACONS SUMMIT strategy.

 • Contribute towards the marketing and content strategy for BEACONS: SUMMIT.

 • Plan and coordinate events for BEACONS: SUMMIT.

 • Respond to general enquiries.

 • You will work alongside the Beacons team.

 • You will work alongside a range of young freelancers who will all help shape the direction of SUMMIT. 

 

What Are We Looking For?

 

The successful candidates will be passionate about music or the creative industries. They will also be able to demonstrate the following;

 

 • Generate good ideas on how to promote Beacons and ensure it is accessible

 • Be keen to learn new skills

 • Work well within a team, in this new digital environment

 • Be good at communicating ideas to others

 • Be honest and trustworthy

 • Be well organised

 • Must be between the ages of 18-25 and be living within Wales


 

Package Description

 

For this role:

 

Welsh language skills are not necessary

 

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated more or less favourably than an application submitted in English.

 

This role will be flexible working of 12 hours per week for an initial 4 months. You will need to commit to designated weekly meeting times, which will be agreed upon appointment. We also welcome applications that are submitted via video, audio, presentation or any other format. To discuss this further please email hello@beacons.cymru

 

 • Access to Professional & Peer Networks – You’ll get to meet and work alongside some amazing professionals in Wales, allowing you to build up your contact list. You’ll also get to shape and attend conferences, workshops and seminars.

 • Support and development opportunities – You’ll get support to help develop a freelance career by adding a project to your portfolio.
  Access to well-being support - We understand that mental health is a growing concern in the music industry, so we’ll have available to you a trained mental health first aider alongside other well-being support.

Apply here:  https://forms.gle/cx4gpB1ZniFtMEQi8

Bannau Cymru - Swyddog Prosiect Iau (2 x llawrydd Rôl ar Gael)
 

Tymor: 4 Mis @ 12 Awr yr wythnos [Hyblyg]

Cyflog: £10 yr awr

 

Ceisiadau'n Cai: 11:59yh 26/01/2022


Ceisiwch Nawr: https://forms.gle/954t4xTAde7jcRB86
 

Rydym yn chwilio am dau bobl ifanc angerddol, uchelgeisiol a chreadigol i ymuno â thîm Bannau Cymru.

 

Byddwch yn siapio dyfodol y diwydiant cerddoriaeth ledled Cymru i Bobl Ifanc.

 

Byddwch chi'n cael helpu pobl ifanc i ddysgu a thyfu ar eu taith gerddoriaeth a chreadigol.

 

Byddwch yn gydweithredwr naturiol, yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol o bob rhan o Gymru i guradu, datblygu a darparu ein cynhadledd flaenllaw yn y diwydiant cerddoriaeth i bobl ifanc gan bobl ifanc: SUMMIT

Cyfrifoldeb Rôl

 

Bydd y prosiect hwn yn cael ei yrru'n llwyr gan ieuenctid, ac efallai y bydd llwybrau neu gyfleoedd i archwilio na ragwelwyd i ddechrau. Byddwch yn:

 

 • Cyfrannu syniadau tuag at strategaeth y Bannau SUMMIT

 • Cyfrannu tuag at y strategaeth farchnata a chynnwys ar gyfer BEACONS: SUMMIT.

 • Cynllunio a chydlynu digwyddiadau ar gyfer BEACONS: SUMMIT.

 • Ymateb i ymholiadau cyffredinol.

 • Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â thîm a fforwm y Bannau.

 • Gweithio ochr yn ochr ag ystod o weithwyr llawrydd ifanc a fydd i gyd yn helpu i lunio cyfeiriad SUMMIT.

 

Beth ydyn ni'n chwilio amdano?

 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn angerddol am gerddoriaeth neu'r diwydiannau creadigol. Byddant hefyd yn gallu dangos y canlynol

 

 • Cynhyrchu syniadau da ar sut i hyrwyddo SUMMIT Bannau a sicrhau ei fod yn hygyrch

 • Byddwch yn awyddus i ddysgu sgiliau newydd

 • Gweithio'n dda o fewn tîm

 • Byddwch yn dda am gyfleu syniadau i eraill

 • Byddwch yn onest ac yn ddibynadwy

 • Byddwch yn drefnus

 • Rhaid bod rhwng 18-25 oed a bod yn byw yng Nghymru


 

Disgrifiad Pecyn

 

Ar gyfer y rôl hon: 

 

Nid yw sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn angenrheidiol

 

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn fwy neu'n llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

 

Bydd y rôl hon yn gweithio'n hyblyg o 12 awr yr wythnos am 4 mis cychwynnol. Bydd angen i chi ymrwymo i amseroedd cyfarfod wythnosol dynodedig, y cytunir arnynt ar ôl penodi. Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau a gyflwynir trwy fideo, sain, cyflwyniad neu unrhyw fformat arall. I drafod hyn ymhellach, e-bostiwch hello@beacons.cymru

 

 • Mynediad i Rwydweithiau Proffesiynol a Chyfoedion - Mae'n rhaid i chi gwrdd a gweithio ochr yn ochr â rhai gweithwyr proffesiynol anhygoel yng Nghymru, sy'n eich galluogi i adeiladu eich rhestr gyswllt. Byddwch hefyd yn cael siapio a mynychu cynadleddau, gweithdai a seminarau.

 

 • Cyfleoedd cefnogi a datblygu - Byddwch chi'n cael cefnogaeth i helpu i ddatblygu gyrfa lawrydd trwy ychwanegu prosiect at eich portffolio.

 

 • Mynediad at gymorth llesiant - Rydym yn deall bod iechyd meddwl yn bryder cynyddol yn y diwydiant cerddoriaeth, felly bydd gennym gynorthwyydd cyntaf hyfforddedig iechyd meddwl ar gael i chi ochr yn ochr â chefnogaeth llesiant arall.

 

Ceisiwch Nawr: https://forms.gle/954t4xTAde7jcRB86

bottom of page