top of page
Summit 2024 Logo

Tridiau o Gynhadleddau Diwidiant Cerddoriaeth

RHWYDWEITHIO A STONDINAU DIWYDIANT

IMG_3183.png

DYDD IAU CHWEFROR 22 - 10.30AM - 4.00PM - THE GATE - CAFFI

KLUST

Gwefan gerddoriaeth annibynnol yw Klust, sy'n cynnig llwyfan i artistiaid newydd o Gymru. Boed yn creu cerddoriaeth bop neu synau arbrofol, mae Klust yn hyrwyddo, cefnogi ac yn dathlu cerddoriaeth Gymreig drwy gyfrwng adolygiadau cynhwysfawr a chyhoeddiadau arbennig. Nod Klust yw dod a phobl o'r un anian ynghyd i gyffroi, profi a darganfod cerddoriaeth newydd o Gymru mewn man cynhwysol a blaengar. Ers sefydlu yn 2022, mae Klust wedi'i dewis fel un o brosiectau Gronfa NextGen Youth Music a hefyd un o dri yng nghynllun 'Future Disruptors' Beacons

LARYNX ENTERTAINMENT

Platfform cyfryngau sy’n ymroddedig i hyrwyddo a chefnogi artistiaid MOBO yng Nghymru yw Larynx Entertainment. Trwy flogio datganiadau, curadu digwyddiadau byw a chreu cynnwys gwreiddiol ein nod yw tynnu sylw at yr hyn sy'n digwydd ledled Cymru ym myd rap, RNB, AfroBeats a mwy.

HIGH GRADE GROOVES

Trefnwyr digwyddiadau a label recordio yw High Grade Grooves sydd wedi’i leoli yng Ngogledd Cymru. Fe'i sefydlwyd yn ôl yn 2013, pan benderfynodd Endaf o'r newydd adael y brifysgol y byddai'n hoffi cynnal partïon gyda'i gyd-ffrindiau DJ.

Yn gyflym ymlaen 10 mlynedd, rydym bellach wedi sefydlu ein hunain ar y sin gerddoriaeth Gymraeg gan gynnal digwyddiadau ledled y wlad yn ogystal â bod yn arloeswyr ym maes rhyddhau cerddoriaeth electronig Gymraeg.

TŶ CERDD

Rydym yma:

 

  • i ddod â cherddoriaeth Cymru i gynulleidfaoedd ar draws ein cenedl, ac i weddill y byd.​

  • i ddiogelu cynhysgaeth cerddoriaeth Cymru o'r gorffennol, i feithrin cerddoriaeth Cymru'r presennol, ac i yrru datblygiad cyfansoddiad newydd.

  • ​i gefnogi'r sector proffesiynol a'r rheini nad ydynt yn broffesiynol, perfformwyr a chynulleidfaoedd, i berfformio, cyfansoddi a phrofi cerddoriaeth Cymru.

 

Rydyn ni'n gweithio gyda rhwydwaith cynyddol o gymdeithasau a grwpiau perfformio ar draws Cymru, gan gynnig iddynt arbenigedd artistig a chymorth gyda hyrwyddo a'u helpu i gysylltu â chyfansoddwyr a chynulleidfaoedd.

 

Rydyn ni'n darparu cymorth uniongyrchol i gyfansoddwyr ac yn cydweithio â sefydliadau cerdd proffesiynol Cymru, gyda help ein stiwdio recordio fewnol, label recordiau (Recordiau Tŷ Cerdd) a'n gwasgnod cyhoeddi.

 

Rydyn ni'n ariannu amrywiaeth o waith mewn cymunedau a chomisiynau gan gyfansoddwyr o Gymru, gyda chyllid gan y Loteri a ddosberthir gynnon ni dros Gyngor Celfyddydau Cymru.

RADAR MAGAZINE

Yn 2021 lansiwyd y rhifyn print cyntaf o Radar Mag, sy’n rhoi llwyfan i adrodd straeon cerddoriaeth Gymreig, pobl a lleoedd sy’n gwneud ein gwlad yn unigryw.

 

Ers hynny rydym wedi cynnal ffocws ar y rhai sy'n ymdrechu i lwyddo'n annibynnol, boed hynny fel cerddorion, artistiaid neu fusnesau, a'r rhai sy'n gwneud hynny yn aros yn driw i'w gwreiddiau Cymreig.

 

Yn y ddau rifyn print hyd yma, ac yn ein nodwedd ar-lein On The Radar, hoffem feddwl bod rhywbeth at ddant pawb. Ar draws ein cyhoeddiadau gallwch ddisgwyl dod o hyd i farddoniaeth, straeon byrion, ffotograffiaeth ac ystod eang o erthyglau a chyfweliadau gyda'r cerddorion diweddaraf a mwyaf o Gaerdydd a thu hwnt.

 

Cyn RHIFYN 03, yr un yw ein nod; i gyflwyno cynnwys hwyliog, amrywiol a deniadol i bawb. Wrth wneud hynny rydym yn benderfynol o helpu i gadw cyfryngau print yn fyw ac i gadw'r hyn a wnawn yn wirioneddol leol i chi.

ANTHEM

Anthem. Cronfa Gerdd Cymru cymru lle y gall miwsig rymuso pob bywyd ifanc. Mae Anthem yma i gynorthwyo pobl ifanc yng Nghymru i greu, dysgu a dathlu cerddoriaeth, a phrofi'r manteision all newid bywydau. Rydym yn eu cynorthwyo hwy, a'r rhai sy'n gweithio gyda

TAFWYL

Mae Tafwyl yn ŵyl flynyddol sy’n dathlu’r iaith Gymraeg, y celfyddydau a diwylliant Cymreig, a sefydlwyd yn 2006 gan yr elusen Menter Caerdydd.

Mae’r ŵyl bellach wedi’i sefydlu fel nid yn unig un o wyliau mwyaf Caerdydd ond hefyd yng Nghymru. Yn 2022, dychwelodd Tafwyl i Gastell Caerdydd ar ôl y cyfnod cloi gyda dros 31,000 o ymwelwyr yn bresennol, ac yn 2023, symudodd Tafwyl i safle helaeth Parc Bute a denodd ei nifer fwyaf erioed o ymwelwyr.

 

Daeth Tafwyl i’r brig yng Ngwobrau Cerddoriaeth Caerdydd, gan gipio’r teitl ‘Gŵyl Orau Caerdydd’ yn 2018 a 2019, ac enillodd wobr ‘Digwyddiad Gorau’ yng Ngwobrau ‘Bywyd Caerdydd’ yn 2021. Mwynhaodd Menter Caerdydd lwyddiant yn y ‘Caerdydd Gwobrau Bywyd’ 2022, gan ennill gwobr ‘Sefydliad Iaith Gymraeg’ a gwobr ‘Platinwm’ – sef y brif wobr flynyddol.

Cynhelir Tafwyl ar ddydd Sadwrn a dydd Sul y 13eg a’r 14eg o Orffennaf 2024, gyda chyfres o ddigwyddiadau ymylol yn yr wythnos yn arwain at yr Ŵyl. Eleni am y tro cyntaf, bydd digwyddiad arbennig ac unigryw ar nos Wener y 12fed o Orffennaf yn y Babell Fawr, "Tafiliwn".

Rydym yn awyddus i gadw mynediad i Tafwyl yn rhad ac am ddim ac wedi llwyddo i wneud hyn dros y blynyddoedd diolch i haelioni ein noddwyr a’n partneriaid. Gyda chostau'n parhau i godi, mae angen eich help arnom yn fwy nag erioed.

Mae’r ŵyl yn agored i bawb – beth bynnag fo’u hiaith frodorol. Mae hefyd yn ddigwyddiad gwych ar gyfer siaradwyr Cymraeg newydd a phobl sydd am gael eu blas cyntaf o’r iaith a’r diwylliant Cymraeg. Mae Tafwyl yn ddathliad Cymraeg bendigedig ac yn arddangos ein diwylliant ar ei orau!

 

GIG BUDDIES

Mae Gig Buddies Cymru yn gynllun cyfeillio sy’n paru oedolion ag anabledd dysgu (ac oedolion awtistig) gyda gwirfoddolwr sy’n rhannu’r un diddordebau, fel y gallant fynd i gigs a gweithgareddau cymdeithasol gyda’i gilydd.

LŴP DARLUN

Dechreuodd yn 2014 ac mae’n gwmni cynhyrchu Teledu sydd wedi ennill sawl gwobr ac sydd wedi’i leoli yng Nghaernarfon yng Ngogledd Orllewin Cymru. Rydym wedi meithrin enw da am fformatau teledu arloesol sy’n rhoi pobl wrth galon ein rhaglenni. Rydyn ni’n dod â pheth hen angerdd a chreadigrwydd Cymreig i bob prosiect, boed yn ddogfen ddogfen unigol neu’n fformat adloniant ffeithiol.

THE GATE.png

THE GATE 

Mae’r Gate mewn adeilad eglwys rhestredig Gradd II, gynt yn Yr Eglwys Bresbyteraidd Plasnewydd a neuadd ysgol. Fe'i lleolir yn Stryd Keppoch yn edrych dros Sgwâr Plasnewydd yn ardal y Rhath o Gaerdydd.

bottom of page